Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późniejszymi zmianami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. konieczne jest dostarczenie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) do Poradni InterHem oryginału skierowania w terminie do 14 dni roboczych od momentu ustalenia terminu wizyty lub hospitalizacji. Niedostarczenie skierowania w tym terminie skutkować będzie skreśleniem pacjenta z kolejki oczekujących.

art. 20 ust. 2a Świadczeniobiorca jest zobowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania, o którym mowa w ust. 2 pkt. 5, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Do terminu dostarczenia świadczeniodawcy oryginału skierowania stosuje się przepisy art. 165 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.)


Chcielibyśmy poinformować, iż „INTERHEM” Katarzyna Mazgajska – Barczyk, Marek Milewski, Jarosław Piszcz, Janusz Kłoczko Spółka Jawna uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa w ramach działania 1.4 "Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw", poddziałanie 1.4.1 "Mikroprzedsiębiorstwa". Na realizację projektu zatytułowanego: "Zakup innowacyjnego sprzętu medycznego do nowopowstałego dziennego oddziału chemioterapii".